Vyhlásenie o ochrane osobných údajov (GDPR)


Spracúvanie Vašich osobných údajov je pre spoločnosť 2BCognitus s.r.o., prevádzkovateľa web stránky www.kamkacik.sk, veľmi dôležité a ich ochrana je pre našu spoločnosť samozrejmosťou. Radi by sme Vám preto poskytli podrobné informácie o tom, prečo spracúvame Vaše osobné údaje, aké sú Vaše práva v súvislosti so spracúvaním Vašich osobných údajov, ale aj ďalšie informácie ktoré sa týkajú spracúvania osobných údajov, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady EÚ 2016/679 a Zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade akýchkoľvek nejasností nás pokojne kontaktujte písomne na e-mailovej adrese kamkacik@kamkacik.sk alebo písomne na adrese 2BCognitus, s.r.o., Letná 27, 040 01 Košice, Slovenská republika.


1. ZODPOVEDNOSŤ ZA SPRACÚVANIE VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Prevádzkovateľom spracúvajúcim Vaše osobné údaje vo svojom mene a na svoj účet je spoločnosť 2BCognitus s.r.o., so sídlom Lackova 25, 040 18 Košice- Krásna, IČO: 36 603 601, spoločnosť je  zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I . Oddiel: Sro Vložka č. 17727/V. Na 2BCognitus s.r.o. sa môžete obrátiť písomne na e-mailovej adrese: kamkacik@kamkacik.sk alebo na adrese Letná 27, 040 01 Košice. Ako prevádzkovateľ Vaše osobné údaje zhromažďujeme, disponujeme nimi a nesieme zodpovednosť za ich spracúvanie. Spoločnosť 2BCognitus Vás chce ubezpečiť, že spracúvanie Vašich osobných údajov prebieha u nás vždy iba v nevyhnutnom rozsahu, ktorý je daný konkrétnym účelom spracúvania.


2. OSOBNÉ ÚDAJE, KTORÉ NAŠA SPOLOČNOSŤ SPRACÚVAVA

Spoločnosť sa zaoberá spracovávaním takých osobných údajov, ktoré sú nevyhnutné pre poskytovanie našich služieb, produktov a zákazníckej podpory. Evidujeme osobné údaje o našich klientoch, ktorí využili naše služby, vrátane potenciálnych klientov, ktorí nás kontaktovali ohľadom našich tovarov a služieb. Spracúvame predovšetkým tieto kategórie osobných údajov:
Základné identifikačné údaje:
• meno a priezvisko
• ak podnikáte ako fyzická osoba - podnikateľ, ide aj o IČO a miesto podnikania
Kontaktné údaje:
• meno a priezvisko
• e-mail
• telefónne číslo
• kontaktná adresa


3. ÚČELY NA AKÉ SPRACÚVAME OSOBNÉ ÚDAJE

2BCognitus s.r.o. spracúva osobné údaje na právnom základe plnenia zmluvy, predzmluvného vzťahu, plnenia zákonných povinností vyplývajúcich z právnej úpravy.


4. DOBA ULOŽENIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Vaše osobné údaje vymazávame z našich databáz a informačných systémov len čo uplynie doba, počas ktorej sme povinní uchovávať osobné údaje. 

5. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Osobné údaje získavame: 

• od Vás pri uzatvorení a v priebehu trvania zmluvy a pri plnení zmluvy

• od Vás v predzmluvnom vzťahu 

• od Vás v súvislosti s udelením Vášho súhlasu 

• od Vás na základe uchádzania sa o pracovné miesto v spoločnosti 

• od Vás, keď nás kontaktujete 

• od iných osôb, ak je to nevyhnutné na plnenie záväzkov zo zmluvy alebo ak to vyžadujú právne predpisy 

6. POVINNOSŤ POSKYTNÚŤ OSOBNÉ ÚDAJE 

Spoločnosť 2BCognitus s.r.o. ako prevádzkovateľ je povinná Vás informovať: 

• či je poskytovanie údajov opodstatnené na základe zákona alebo zmluvy, alebo sa vyžaduje pre uzavretie zmluvy; 

• či ste povinný poskytnúť vaše osobné údaje; a 

• aký dôsledok by nastal v prípade neposkytnutia údajov.  

7. PLÁNOVANIE PRENOSU VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV DO TRETEJ KRAJINY ALEBO MEDZINÁRODNEJ ORGANIZÁCIE Prevádzkovateľ, ktorým je spoločnosť 2BCognitus, nemá v úmysle preniesť spracúvané osobné údaje do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie. 


8. ODVOLANIE SÚHLASU SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV NA MARKETINGOVÉ ÚČELY 

Súhlas so spracúvaním vašich osobných údajov na účel marketingu je možné kedykoľvek odvolať, keďže je získavaný na základe dobrovoľnosti. Ak už nechcete dostávať vybrané alebo žiadne ponuky produktov a služieb od spoločnosti 2BCognitus s.r.o. Vaše rozhodnutie plne rešpektujeme. Akým spôsobom môžem súhlas odvolať? Odvolanie súhlasu so spracúvaním osobných údajov na marketingové účely, je možné zaslať písomne alebo elektronicky prostredníctvom kontaktných údajov: 

• Písomným vyhlásením zaslaným alebo podaným osobne na adresu spoločnosti 2BCognitus s.r.o., Lackova 25,
040 18 Košice - Krásna 

• Emailom na adrese: kamkacik@kamkacik.sk


9. PRÁVA V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov je možné uplatňovať tieto práva: 

• Právo na prístup k osobným údajom 

• Právo na prenosnosť údajov

• Právo na opravu 

• Právo byť zabudnutý 

• Právo namietať 

• Právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov 

V praxi to znamená, že máte právo na poskytnutie kópie spracúvaných údajov, máte právo požiadať o prenos osobných údajov inej spoločnosti, máte možnosť nahlásiť zmenu niektorého osobného údaju, máte možnosť požiadať o vymazanie, resp. zabudnutie Vašich osobných údajov, máte právo požadovať vysvetlenie procesu spracovania osobných údajov a máte právo v akomkoľvek okamihu sa obrátiť na dozorný orgán v otázkach spracúvania osobných údajov. Dozorným orgán vo veci spracúvania osobných údajov je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, IČO: 36 064 220, tel. č.: +421/2/3231 3220, dostupný online na webovej adrese: https://dataprotection.gov.sk/uoou/


10. UPLATNENIE PRÁV V SÚVISLOSTI SO SPRACÚVANÍM OSOBNÝCH ÚDAJOV 

Uplatnenie práv je možné zaslaním e-mailu na adresu kamkacik@kamkacik.sk alebo písomne na adrese spoločnosti 2BCognitus s.r.o., Lackova 25, 040 18 Košice - Krásna


11. PRÍSTUP K VAŠIM OSOBNÝM ÚDAJOM 

K vašim osobným údajom má prístup spoločnosť 2BCognitus, ktorá je prevádzkovateľom webstránky www.kamkacik.sk, jej zamestnanci a aj poskytovatelia IT služieb, ktorí sú tiež viazaní dodržiavaním pravidiel ochrany osobných údajov zodpovedajúcich požiadavkám platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

12. COOKIES

Trvalé cookies používame na uloženie informácií o vašej voľbe prvej stránky a informácií o vás pri opakovanom prihlasovaní sa, ak zvolíte možnosť „Zapamätaj si ma“. Cookies používame na uloženie vašich obľúbených produktov.

Používame súbory cookies prvých a aj tretích strán na zhromažďovanie štatistických údajov a údajov o používateľoch v agregovanej a individuálnej forme v analytických nástrojoch na optimalizáciu našej stránky a poskytovanie relevantných marketingových materiálov. Používame aj súbory cookies tretích strán, ktoré vykonávajú sledovanie medzi stránkami, aby sme vám mohli poskytovať marketing na iných stránkach/kanáloch.

Súbory cookie môžete kontrolovať či mazať podľa uváženia – podrobnosti si pozrite na stránke aboutcookies.org. Môžete vymazať všetky súbory cookie uložené vo svojom počítači a väčšinu prehliadačov môžete nastaviť tak, aby ste im znemožnili ich ukladanie. Používanie súborov cookie je možné nastaviť pomocou Vášho internetového prehliadač a tak odmietnuť ich používanie. 

13. KONTAKTOVATOVANIE SPOLOČNOSTI 2BCOGNITUS 

V prípade akýchkoľvek otázok alebo pripomienok nás neváhajte kontaktovať, a to na e-mailovej adrese kamkacik@kamkacik.sk alebo písomne na adresu 2BCognitus s.r.o., Lackova 25, 040 18 Košice - Krásna

14. DODATOK

Vzhľadom na náš vývoj a zmeny v zákonoch, si vyhradzujeme právo kedykoľvek zmeniť svoje zásady ochrany súkromia. Zmeny sa prejavia ihneď po ich aplikovaní na internetových stránkach. Dúfame, že sa nám podarilo odpovedať na všetky otázky týkajúce sa ochrany vašich osobných údajov. V prípade potreby doplňujúcej spätnej väzby nás, prosím, kontaktujte na e-mailovej adrese kamkacik@kamkacik.sk.