Všeobecné obchodné podmienky


1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti spoločnosti 2BCognitus s.r.o., so sídlom Lackova 25, 040 18 Košice - Krásna, IČO: 36 603 601, spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri na Okresnom súde Košice I . Oddiel: Sro Vložka č. 17727/V (ďalej „predávajúci“) a našich zákazníkov (ďalej „kupujúci“) pri uzatvorení zmluvného vzťahu prostredníctvom online nákupu na web stránke www.kamkacik.sk, prevádzkovanej spol. 2BCognitus s.r.o.


2. Registrácia kupujúceho
Všetky informácie uvedené na stránke www.kamkacik.sk sú prístupne bez registrácie kupujúceho.


3. Objednanie tovaru

Pre objednanie tovaru vytvorte objednávku v sekcii "Mám záujem" na stránke www.kamkacik.sk
Vašu objednávku potvrdzujete odoslaním vyplneného objednávacieho formulára. Doručením potvrdzujúceho e-mailu zo strany predávajúceho o prijatí Vašej objednávky dochádza k uzavretiu kúpnej zmluvy. Kupujúci sa zaväzuje objednávku uhradiť, pri úhrade je požadované uviesť do správy pre predávajúceho číslo objednávky. Predávajúci sa zaväzuje zaslať tovar kupujúcemu najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní úhrady na jeho účet spolu s faktúrou. V prípade kníh v digitálnej podobe je tovar zaslaný elektronicky.


4. Stornovanie a zánik objednávky
Stornovanie objednávky zo strany kupujúceho je možné do 24 hodín po odoslaní objednávky. Objednávka zaniká, ak predávajúci nezašle kupujúcemu potvrdzovací e-mail s pripojenou objednávkou do 14 dní od odoslania kupujúcim vyplneného formulára. V prípade nedostupnosti tovaru je predávajúci oprávnený stornovať objednávku, o čom je kupujúci bezodkladne informovaný.


5. Cena
Kúpna cena tovaru je uvádzaná na stránke www.kamkacik.sk ako konečná, vrátane zodpovedajúcej DPH vo výške stanovenej platným právnym predpisom Slovenskej republiky. Sadzba DPH je uvedená na faktúre. Kúpna cena je platná v čase zaslania objednávky. Pri tovare knihách zasielaných v dátovej podobe nie sú účtované prepravné náklady. Pri inom tovare (nie v digitálnej podobe) je prepravné uvedené ako samostatná položka ceny. Akciové ceny tovaru sú platné len v časovom období trvania akciovej ponuky.


6. Dodacie lehoty
Dodacia lehota je najneskôr do 3 pracovných dní po pripísaní úhrady na účet predávajúceho. Ak všetok objednaný tovar nie je možné dodať v uvedenej lehote predávajúci požiada kupujúceho o súhlas s predĺžením dodacej lehoty. Predávajúci nezodpovedá za oneskorenú dodávku tovaru zavinenú nesprávne udanou adresou kupujúceho, nesprávne udanou e-mailovou adresou alebo ak tovar v elektronickej podobe je serverom kupujúceho považovaný za SPAM (žiadame kupujúceho skontrolovať dodanie knižiek v dátovej podobe v SPAM adresári).

7. Miesto a spôsob dodania tovaru
Záväzok predávajúceho dodať tovar je splnený zaslaním tovaru zákazníkovi. Pri knihách v dátovej podobe je tovar zasielaný elektronicky na e-mail kupujúceho, ktorý zadal pri objednávke. Zákazník je povinný tovar prevziať.

8. Záverečné ustanovenia
Tieto všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy uzavretej medzi spoločnosťou 2BCognitus prevádzkovateľom web stránky www.kamkacik.sk a jej zákazníkom. Všeobecné obchodné podmienky sú pre obe strany záväzné.
Spoločnosť 2BCognitus si vyhradzuje právo vykonávať zmeny v týchto všeobecné obchodných podmienkach. Posledná aktualizovaná verzia všeobecných obchodných podmienok je k dispozícii na stránke www.kamkacik.sk.
Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 15. novembra 2020.