Nadchla nás myšlienka vytvorenia knižiek pre rodičov, ktoré obsahujú cielene rozvojové hry a činností s deťmi v rodine.

Sledujúc trendy u nás aj vo svete a po konzultáciách s odborníkmi (v odbore pedagogiky a vzdelávania detí) sme vybrali oblasti na rozvoj, ktoré sú dôležité vo vývine dieťaťa vo veku 5 až 8 rokov. Získané spôsobilosti, návyky a prístup k iným vie dieťa plne uplatniť vo svojom osobnom živote a pri začlenené sa do kolektívu. 

Z našej praxe vo vzdelávaní vyplýva, že spôsobilosti: emocionálna inteligencia, organizovanosť, zodpovednosť, schopnosť vyjadrovať sa a počúvať, spoľahlivosť a orientácia na výsledok chýbajú dnešným mnohým mladým ľuďom. Štúdie potvrdzujú, že tieto kompetencie je dôležité začať rozvíjať čo najskôr, v ranom veku dieťaťa. Našou ambíciou nie je nahrádzať, ale doplniť vzdelávanie v predškolskom veku a na základných školách v týchto oblastiach. Všetky aktivity sú umiestené do prostredia rodiny - vyzdvihujeme dôležitosť rodičov a rodiny v tomto procese rozvoja.


Tieto knižky v digitálnej podobe poskytujú jednak návod avšak aj povzbudenie rodičov, aby investovali svoj čas a energiu do zmysluplného a cieleného rozvoja svojich detí.  Aby ich učili byť priateľskými, citlivými, šťastnými, odvážnymi, statočnými, čestnými a zodpovednými, aby vedeli slobodne a zodpovedne čeliť náročným životným situáciám. Každá z hier je špeciálne navrhnutá na sledovanie určitého cieľa, ktorý je pre rodiča v knihe dôsledne opísaný.


Spoločne s rodičmi si uvedomujeme, že rozvoj sociálnych kompetencií je beh na dlhé trate, a preto sme pre vás a vaše dieťa pripravili harmonogramy, ktoré vám umožnia zaznamenávať si aj niekoľko mesačnú cestu rozvoja dieťaťa v každej vybranej oblasti.

Iniciátorom myšlienky pripraviť knižky pre rodičov je Rudolf Christopher Takáč  (LinkedIn profil) hrdý otec troch detí. 

Tím Kamkáčik